Temos Archyvai: Darbas

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas

2000 08 29, Nr. VIII-1904, Žin., 2000 09 07, Nr. 75-2271 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas

2003 10 14, Nr. IX-1768, Žin., 2003 10 31, Nr. 102-4585, įsigalioja 2004 01 01
(atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymas

2008 07 15, Nr. X-1710, Žin., 2008 07 22, Nr. 83-3294 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Teisėjų atlyginimų įstatymas

2008 11 06, Nr. X-1771, Žin., 2008 11 15, Nr. 131-5022 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas

2012 11 13, Nr. XI-2411, Žin., 2012 11 24, Nr. 136-6965 (atnaujinta 2017 06 10)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

2016 09 14, Nr. XII-2604, TAR, 2016 09 19, Nr. 2016-23709, įsigalioja 2017 01 01 (atnaujinta 2020 03 19)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

2017 01 17, Nr. XIII-198, TAR, 2017 01 31, Nr. 2017-01764 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymas

2018 06 27, Nr. XIII-1387, TAR, 2018 07 16, identifikacinis kodas 2018-12055, įsigalioja 2019 01 01

Skaityti toliau…

LRV nutarimai

LRV nutarimas

Dėl “B” lygio valdininkų priėmimo į valstybės valdymo tarnybą konkursų ir egzaminų tvarkos patvirtinimo

1995 09 21, Nr. 1253, Žin, 1995 09 27, Nr. 79-1830

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio

2002 08 23, Nr. 1341, Žin., 2002 08 28, Nr. 83-3608, įsigalioja 2003 01 01 (atnaujinta 2017 07 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Pavyzdinės darbo sutarties su jūrininku formos patvirtinimo

2003 01 28, Nr. 115, Žin., 2003 01 31, Nr. 11-412 (atnaujinta 2019 02 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programos patvirtinimo

2004 09 30, Nr. 1231, Žin., 2004 10 01, Nr. 146-5310

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2005 02 24, Nr. 217, Žin. ,2005 03 01, Nr. Nr. 29-912 (atnaujinta 2017 04 28)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos patvirtinimo

2008 03 05, Nr. 193, Žin., 2008 03 08, Nr. 29-1032

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo

2013 03 13, Nr. 218, Žin., 2013 03 20, Nr. 29-1398 (atnaujinta 2018 01 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo

2015 10 14, Nr. 1092, TAR, 2015 10 22, Nr. 2015-16635

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo

2017 04 05, Nr. 253, TAR, 2017 04 10, Identifikacinis kodas 2017-06087 (atnaujinta 2020 01 28)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 04 05, Nr. 254, TAR, 2017 04 10, Identifikacinis kodas 2017-06089 (atnaujinta 2020 01 10)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 04 26, Nr. 326, TAR, 2017 05 05, Identifikacinis kodas 2017-07684

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo

2017 06 21, Nr. 496, TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11190, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2020 03 27)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo

2017 06 28, Nr. 518, TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-11078, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Pataisos pareigūnų, dalyvavusių atskleidžiant ar ištiriant nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus, skatinimo pinigine išmoka tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 03 07, Nr. 200, TAR, 208 03 09, Identifikacinis kodas 2018-03756

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Asmenų, pretenduojančių eiti ar einančių pareigas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 05 09, Nr. 447, TAR, 2018 05 10, Identifikacinis kodas 2018-07602

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 05 30, Nr. 507, TAR, 2018 05 31, Identifikacinis kodas 2018-08910 (atnaujinta 2019 09 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo

2018 11 28, Nr. 1177, TAR, 2018 12 03, Identifikacinis kodas 2018-19575 (atnaujinta 2020 01 17)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 04 30, Nr. 438, TAR, 2019 05 08, Identifikacinis kodas 2019-07446

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 10 23, Nr. 1065, TAR, 2019 10 29, Identifikacinis kodas 2019-17049

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Kompensacijų ir draudimo išmokų mokėjimo darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, ar vykdantiems arba dalyvaujantiems vykdant epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, tvarkos aprašo patvirtinimo

2020 04 29, Nr. 446, TAR, 2020 05 05, Identifikacinis kodas 2020-09458

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo

2020 04 29, Nr. 449, TAR, 2020 05 05, Identifikacinis kodas 2020-09461

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas

Dėl Pedagoginio darbo stažo nustatymo tvarkos

1996 04 26, Nr. 459, Žin., 1996 05 24, Nr. 49-1193

Skaityti toliau…

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas

Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo

2003 10 09, Nr. ĮSAK-1407, Žin., 2003 10 15, Nr. 97-4367 (atnaujinta 2018 05 10)

Skaityti toliau…

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo

2004 10 14, Nr. V-716, Žin., 2004 10 23, Nr. 155-5664

Skaityti toliau…

Kultūros ministro įsakymas

Dėl Kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų bei kūrybinių darbuotojų, kuriems netaikomas draudimas dirbti vienoje valstybės ar savivaldybės institucijoje bei valstybės ar savivaldybės įmonėje, kai juos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai ir kai jų darbas susijęs su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą, pareigybių sąrašo patvirtinimo

2005 02 15, Nr. ĮV-51, Žin., 2005 02 19, Nr. 24-779

Skaityti toliau…

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų bei valstybės ir savivaldybių įmonių, užsiimančių farmacijos veikla, specialistų, kuriems netaikomas draudimas dirbti vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei valstybės ir savivaldybės įmonėje, kai juos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai ir kai jų darbas susijęs su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą, pareigybių patvirtinimo

2005 03 10, Nr. V-166, Žin., 2005 03 19, Nr. 36-1198

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Darbuotojų, kurie ima mėginius ir atlieka cheminius, ekotoksi­kologinius, hidrobiologinius ir radiologinius tyrimus bei matavimus, pareigybių sąrašo patvirtinimo

2005 12 30, Nr. D1-658, Žin., 2006 01 12, Nr. 4-126

Skaityti toliau…

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas

Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministerija, direktoriams tvarkos aprašo patvirtinimo

2007 06 04, Nr. ISAK-1089, Žin., 2007 06 09, Nr. 64-2464 (atnaujinta 2019 02 02)

Skaityti toliau…

Ūkio ministro įsakymas

Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2008 03 31, Nr. 4-126, Žin., 20018 04 03, Nr. 38-1408 (atnaujinta 2015 03 24)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2009 01 20, Nr. A1-22, Žin., 2009 01 24, Nr. 9-333 (neteko galios 2017 02 09)

Skaityti toliau…

Kultūros ministro įsakymas

Dėl Pavyzdinio nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, profesionaliojo scenos meno priemonių įsigijimo, apskaitos ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2010 11 12, Nr. ĮV-591, Žin., 2010 11 16, Nr. 134-6866 (atnaujinta 2019 04 04)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2013 03 27, Nr. A1-133, Žin., 2013 03 30, Nr. 34-1675 (atnaujinta 2019 09 18)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo

2014 10 13, Nr. A1-487, TAR, 2014 10 13, Nr. 2014-14019, (atnaujinta 2019 10 12)

Skaityti toliau…

Kultūros ministro įsakymas

Dėl nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų kūrybinių darbuotojų, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius, pareigybių sąrašo patvirtinimo

2017 02 20, Nr. ĮV-382, TAR, 2017 02 21, Identifikacinis kodas 2017-02796

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministras

Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 03 29, Nr. A1-158, TAR, 2017 04 07, Nr. 2017-06015 (atnaujinta 2020 01 18)

Skaityti toliau…

Krašto apsaugos ministro įsakymas

Dėl Karių sveikatos sutrikimo dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymo ir laikinojo nedarbingumo pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 04 07, Nr. V-319, TAR, 2017 04 10, Identifikacinis kodas 2017-06110 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 04 10, Nr. V-397, TAR, 2017 04 13, Identifikacinis kodas 2017-06269

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo

2017 04 12, Nr. A1-177, TAR, 2017 04 14, Idendifikacinis kodas 2017-06422 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo

2017 05 15, Nr. A1-253, TAR, 2017 05 18, Identifikacinis kodas 2017-08371 (atnaujinta 2018 12 06)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Vidutinio darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičiaus nustatymo taisyklių patvirtinimo

2017 06 05, Nr. A1-280, TAR, 2017 06 06, Identifikacinis kodas 2017-09601, įsigalioja 2017 07 01

Skaityti toliau…

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas

Dėl Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 06 28, Nr. 4-374, TAR, 2017 06 28, Identifikacinis kodas 2017-10911, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2019 04 16)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 06 29, Nr. A1-334, TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11114, įsigalioja 2017 07 01

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Darbo arbitražo nuostatų patvirtinimo

2017 06 29, Nr. A1-335, TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11115, įsigalioja 2017 07 01

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 06 29, Nr. A1-340, TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11118, įsigalioja 2017 07 01

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Darbo arbitražo arbitrų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo

2017 06 29, Nr. A1-342, TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11166, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo

2017 06 29, Nr. A1-343, TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11167, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2019 02 12)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo

2017 06 29, Nr. A1-344, TAR, 2017 06 30, Identifikacinis kodas 2017-11168, įsigalioja 2017 07 01 (atnaujinta 2020 03 20)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo

2017 06 30, Nr. A1-346, Identifikacinis kodas 2017-11176, įsigalioja 2019 07 01

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 06 30, Nr. A1-348, TAR, 2017 07 03, Identifikacinis kodas 2017-11350 (atnaujinta 2020 05 22)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 07 05, Nr. A1-383, TAR, 2017 07 07, Identifikacinis kodas 2017-11709

Skaityti toliau…

Kultūros ministro įsakymas

Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 09 19, Nr. ĮV-948, TAR, 2017 09 19, Identifikacinis kodas 2017-14812 (atnaujinta 2020 03 13)

Skaityti toliau…

Kultūros ministro įsakymas

Dėl Profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinių darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo

2017 09 29, Nr. ĮV-963, TAR, 2017 09 29, Identifikacinis kodas 2017-15383

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, kurių darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, supervizijos ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimas finansuojami iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento taikymo apskaičiuojant lėšų poreikį socialinei priežiūrai šeimoms teikti

2017 11 02, Nr. A1-553, TAR, 2017 11 03, Identifikacinis kodas 2017-17465, taikoma nuo 2017 11 01 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas

Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų tarnybinio patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 17, Nr. V-663, TAR, 2018 07 19, Identifikacinis kodas 2018-12205

Skaityti toliau…

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas

Dėl Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo

2018 07 26, Nr. V-674, TAR, 2018 07 27, Identifikacinis kodas 2018-12465, įsigalioja 2018 09 01

Skaityti toliau…

Teisingumo ministro įsakymas

Dėl Statutinių valstybės tarnautojų pareigybių, neatitinkančių pataisos pareigūno sąvokos, sąrašų sudarymo

2018 07 31, Nr. 1R-138, TAR, 2018 07 31, Identifikacinis kodas 2018-12671

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2019 metais patvirtinimo

2018 11 29, Nr. A1-686, TAR, 2018 11 30, Identifikacinis kodas 2018-19497

Skaityti toliau…

Krašto apsaugos ministro įsakymas

Dėl tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 01 29, Nr. V-138, TAR, 2019 02 20, Identifikacinis kodas 2019-02731 (atnaujinta 2020 05 13)

Skaityti toliau…

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas

Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 02 08, Nr, V-103, TAR, 2019 02 08, Identifikacinis kodas 2019-01962 (atnaujinta 2019 09 27)

Skaityti toliau…

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas

Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo

2019 03 01, Nr. V-184, TAR, 2019 03 01, Identifikacinis kodas 2019-03457, įsigalioja 2019 09 01

Skaityti toliau…

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas

Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 03 01, Nr. V-186, TAR, 2019 03 01, Identifikacinis kodas 2019-03458, įsigalioja 2019 09 01

Skaityti toliau…

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas

Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo

2019 03 01, Nr. V-187, TAR, 2019 03 01, Identifikacinis kodas 2019-03460, įsigalioja 2019 09 01

Skaityti toliau…

Kultūros ministro įsakymas

Dėl Salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno renginiai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 04 02, Nr. ĮV-237, TAR, 2019 04 03, Identifikacinis kodas 2019-05380 (atnaujinta 2020 03 03)

Skaityti toliau…

Kultūros ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministrui pavaldžių įstaigų vadovų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 04 09, Nr. ĮV-263, TAR, 2019 04 09, Identifikacinis kodas 2019-05839

Skaityti toliau…

Kultūros ministro įsakymas

Dėl Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos išlaidų, atsiradusių dėl salių atnaujinamo (modernizavimo), kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 04 09, Nr. ĮV-268, Identifikacinis kodas 2019-05840 (atnaujinta 2020 02 22)

Skaityti toliau…

Kultūros ministro įsakymas

Dėl Nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų gastrolių organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 04 25, Nr. ĮV-301, TAR, 2019 04 25, Identifikacinis kodas 2019-06770

Skaityti toliau…

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 07 23, Nr. 1V-655, TAR, 2019 07 23, Identifikacinis kodas 2019-12087 (atnaujinta 2020 02 01)

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2020 metais patvirtinimo

2019 12 13, Nr. A1-767, TAR, 2019 12 13, Identifikacinis kodas 2019-20164

Skaityti toliau…

Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas

Dėl rekomendacinės darbo sutarties dviems darbdaviams formos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

2020 04 06, Nr. V-727, TAR, 2020 04 06, Identifikacinis kodas 2020-07160

Skaityti toliau…

Kitų institucijų teisės aktai

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl pirminės apskaitos formos Nr. D-2 atšaukimo

2000 03 29, Nr. 32, Žin., 2000 04 12, Nr. 30-852

Skaityti toliau…

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2006 01 05, Nr. V-4, Žin., 2006 01 14, Nr. 5-185 (neteko galios nuo 2017 02 10)

Skaityti toliau…

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 5-V-508 „Dėl Policijos įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, tarnybinių atlyginimų koeficientų ribų schemos patvirtinimo ir darbo apmokėjimo sąlygų nustatymo“ pakeitimo

2006 10 16, Nr. 5-V-596, Žin., 2007 04 03, Nr. 38-1432

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus rei­kalų ministerijos ir jam pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirban­čių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biu­džeto, tarnybinių atlyginimų schemos (koeficientais) patvirtinimo

2007 03 19, Nr. 1-94, Žin., 2007 03 27, Nr. 35-1302

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo

2013 01 22, Nr. V-32, Žin., 2013 01 26, Nr. 10-488

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo

2014 07 29, Nr. V-334, TAR, 2014 07 30, Nr. 2014-10665 (atnaujinta 2020 20 22 ir 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 02 01, Nr. 1B-113, TAR, 2017 09 12, Identifikacinis kodas 2017-14520 (atnaujinta 2017 09 14)

Skaityti toliau…

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 02 17, Nr. 2-46, TAR, 2017 02 17, Nr. 2017-02727 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymas

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 05 10, Nr. 1-123, TAR, 2017 05 11, Identifikacinis kodas 2017-07959 (atnaujinta 2020 04 28)

Skaityti toliau…

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl duomenų apie terminuotas darbo sutartis pateikimo

2017 06 05, Nr. V-281, TAR, 2017 06 07, Identifikacinis kodas 2017-09619, įsigalioja 2017 07 01

Skaityti toliau…

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymas

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 06 09, Nr. 2BE-101, TAR, 2017 06 09, Identifikacinis kodas 2017-09770

Skaityti toliau…

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado įsakymas

Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 06 16, Nr. 4-306, TAR 2017-06-16, Identifikacinis kodas 2017-10152 (atnaujinta 2018 02 03)

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo, Pažymos apie darbo santykių pasibaigimą formos VDI-DSPP-17 ir Prašymo dėl darbo santykių pasibaigimo konstatavimo formos VDI-DSPS-17 patvirtinimo

 2017 06 30, Nr. EV-95, TAR 2017-07-05, Identifikacinis kodas 2017-11491

Skaityti toliau…

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymas

Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 07 05, Nr. V-388, TAR, 2017 07 05, Identifikacinis kodas 20147-11560 (atnaujinta 2020 05 22)

Skaityti toliau…

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 07 17, Nr. 6P-89-(2.1), TAR, 2017 07 25, Identifikacinis kodas 2017-12616 (atnaujinta 2020 04 01)

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl pranešimų apie darbo tarybos sudarymą ar jos nesudarymą pavyzdinių formų patvirtinimo

2017 07 25, Nr. EV-124, TAR, 2017 07 26, Identifikacinis kodas 2017-12641 (atnaujinta 2018 06 09)

Skaityti toliau…

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 07 28, Nr. 1B-643, TAR, 2017 09 11, Identifikacinis kodas 2017-14485 (atnaujinta 2019 04 20)

Skaityti toliau…

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl Informavimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 08 25, Nr. EV-153, TAR, 2017 08 25, Identifikacinis kodas 2017-13662, įsigalioja 2017 09 01 (atnaujinta 2017 09 05)

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Valstybės archyvų darbuotojų darbo apimčių apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 06 21, Nr VE-43, TAR, 2018 06 22, Identifikacinis kodas 2018-10241, įsigalioja 2019 01 01

Skaityti toliau…

Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl Priemokų skyrimo ir mokėjimo Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 01 15, Nr. V-38, TAR, 2019 01 16, Identifikacinis kodas 2019-00596

Skaityti toliau…

Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 06 12, Nr. V-298, TAR, 2019 06 12, Identifikacinis kodas 2019-09539 (atnaujinta 2019 12 18)

Skaityti toliau…

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymas

Dėl Bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo

2020 01 29, Nr. V-4, TAR, 2020 01 30, Identifikacinis kodas 2020-02096

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl Skundų ir prašymų gaunamų Valstybinėje darbo inspekcijoje atrankos tvarkos bei pažeidimų poveikio vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo

2020 03 27, Nr. EV-82, TAR, 2020 03 27, Identifikacinis kodas 2020-06217, įsigalioja 2020 04 01

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

Dėl Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo

2020 04 06, Nr. EV-92, TAR, 2020 04 06, Identifikacinis kodas 2020-07129

Skaityti toliau…

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų patvirtinimo

2020 04 23, Nr. V-129, TAR, 2020 04 23, Identifikacinis kodas 2020-08528

Skaityti toliau…