Temos Archyvai: Apskaita biudžetinėse įstaigose

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Biudžeto sandaros įstatymas

1990 07 30, Nr. I-430, Žin., 1990, Nr. 24-596 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Biudžetinių įstaigų įstatymas

1995 12 07, Nr. I-1113, Žin., 1995 12 22, Nr. 104-2322, įsigalioja 1996 01 01 (atnaujinta 2019 07 02)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

1998 05 12, Nr. VIII-729, Žin., 1998 06 12, Nr. 54-1492 (atnaujinta 2019 10 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas

2002 12 10, Nr. IX-1253, Žin., 2002 12 24, Nr. 123-5540 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimai

LRV nutarimas

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose

1998 11 17, Nr. 1341, Žin., 1998 11 25, Nr. 103-2838 (atnaujinta 2020 02 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo

1999 06 03, Nr. 719, Žin., 1999 06 09, Nr. 50-1622 (atnaujinta 2017 12 20)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn

2001 01 05, Nr. 16, Žin., 2001 01 10, Nr. 3-48 (atnaujinta 2020 06 05)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savi­val­dybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo

2001 05 09, Nr. 531, Žin., 2001 05 16, Nr. 41-1428

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo

2001 05 14, Nr. 543, Žin., 2001 05 18, Nr. 42-1455 (atnaujinta 2019 01 16)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2001 10 19, Nr. 1250, Žin., 2001 10 24, Nr. 90-3175 (atnaujinta 2019 06 01) 

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos

2001 12 14, Nr. 1524, Žin., 2001 12 19, Nr. 106-3814 (atnaujinta 2020 05 07)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl reprezentacinių išlaidų

2002 06 17, Nr. 919, Žin., 2002 06 21, Nr. 62-2511

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis

2002 12 03, Nr. 1890, Žin., 2002 12 06, Nr. 116-5215 (atnaujinta 2020 04 02)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo

2003 04 14, Nr. 470, Žin., 2003 04 18, Nr. 37-1612

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo

2009 05 27, Nr. 543, Žin., 2009 06 11, Nr. 69-2794 (atnaujinta 2018 08 22)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2014 10 28, Nr. 1179, TAR, 2014 10 31, Nr. 2014-15250 (atnaujinta 2019 12 12)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo

2014 10 28, Nr. 1178, TAR, 2014 10 31, Nr. 2014-15252 (atnaujinta 2020 02 14)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai

2018 02 07, Nr. 126, TAR, 2018 02 09, Identifikacinis kodas 2018-02125 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 11, Nr. 679, TAR, 2018 07 16, Identifikacinis kodas 2018-12063 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 02 13, Nr. 135, TAR, 2019 02 14, Identifikacinis kodas 2019-02351

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Finansų ministro įsakymas

Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo

2000 07 21, Nr. 195, Žin., 2000 08 02, Nr. 65-1976 (atnaujinta 2019 07 09)

Skaityti toliau…

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl Kompiuterių programų naudojimo valstybės valdymo institucijose ir įstaigose rekomendacijų patvirtinimo

2001 05 09, Nr. 220, Žin., 2001 05 16, Nr. 41-1437

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Minimalių finansų kontrolės reikalavimų patvirtinimo

2003 05 08, Nr. 1K-123, Žin., 2003 05 14, Nr. 47-2083

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo

2003 07 03, Nr. 1K-184, Žin., 2007 07 10, Nr. 69-3135 (atnaujinta 2019 10 31, taikoma rengiant ir vykdant 2020 metų ir vėlesnių metų valstybės ir savivaldybių biudžetus)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl finansų kontrolės būklės ataskaitos formos patvirtinimo

2004 01 07, Nr. 1K-004, Žin., 2004 01 15, Nr. 8-205

Skaityti toliau…

Kultūros ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms

2004 02 18, Nr. ĮV-42, Žin., 2004 02 24, Nr. 29-945 (atnaujinta 2018 02 21)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2005 05 25, Nr. 1K-170, Žin., 2005 05 28, Nr. 67-2431 (atnaujinta 2018 08 31)

Skaityti toliau…

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas

Dėl maitinimo normų nustatymo

2005 07 13, Nr. ISAK-1384, Žin., 2005 07 23, Nr. 89-3360

Skaityti toliau…

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo

2006 06 09, Nr. 1V-218, Žin., 2006 06 17, Nr. 68-2517 (atnaujinta 2020 03 27)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo

2006 12 29, Nr. 1K-429, Valstybės žinios, 2007 01 06, Nr. 2-106 (atnaujinta 2019 12 05)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2008 10 31, Nr. 1K-353, Žin., 2008 11 11, Nr. 129-4924 (neteko galios 2020 04 04)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo

2008 12 31, Nr. 1K-465, Žin., 2009 01 10, Nr. 3-60 (atnaujinta 2020 01 07)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2009 05 19, Nr. 1K-162, Žin., 2009 05 21, Nr. 59-2311, įsigalioja 2009 07 01

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skyrimo biudžetinių įstaigų socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų ir seniūnijų specialistų, dirbančių socialinį darbą (pagal pareigybės aprašymą), priedams ir priemokoms bei socialinio draudimo įmokoms mokėti ketvirtinės ataskaitos formos patvirtinimo

2011 02 03, Nr. A1-63, Žin., 2011 02 10, Nr. 17-812

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo

2011 08 08, Nr. 1K-265, Žin., 2011 08 12, Nr. 102-4796 (atnaujinta 2020 04 15)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo Finansų ministerijai taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo

2011 11 11, Nr. 1K-361, Žin., 2011 11 15, Nr. 136-6471 (atnaujinta 2020 04 11)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių patvirtinimo

2013 12 31, Nr. 1K-417, TAR, 2014 01 13, Nr. 2014-166 (atnaujinta 2020 01 23)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo

2014 09 30, Nr. 1K-306, TAR, 2014 10 03, Nr. 2014-13665 (atnaujinta 2016 04 27)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų

2018 05 31, Nr. 1K-206, TAR, 2018 06 11, Identifikacinis kodas 2018-09664 (atnaujinta 2019 12 13)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Lėšų darbo užmokesčiui poreikio naujoms pareigybėms biudžetinėse įstaigose apskaičiavimo metodikos patvirtinimo

2019 02 07, Nr. 1K-41, TAR, 2019 02 11, Identifikacinis kodas 2019-02087

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl vidaus audito įgyvendinimo

2019 12 23, Nr. 1K-402, TAR, 2019 12 27, Nr. Identifikacinis kodas 2019-21331 (atnaujinta 2020 04 04)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl 2019 metų Konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo

2019 12 23, Nr. 1K-403, TAR, 2019 12 31, Nr. 2019-21767

Skaityti toliau…

Kitų institucijų teisės aktai

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų elektroninio formato rinkinių formų patvirtinimo

2019 12 23, Nr. VE-650 (1.3 E), TAR, 2019 12 23, Identifikacinis kodas 2019-21056, įsigalioja 2020 01 01

Skaityti toliau…

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių 2020 metams patvirtinimo

2019 12 23, Nr. VE-654 (1.3 E), TAR, 2019 12 23, Identifikacinis kodas 2019-21071

Skaityti toliau…

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl Vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2020 m. sausio 1 d. ir Vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 12 27, Nr. VE-670 (1.3 E), TAR, 2019 12 27, Identifikacinis kodas 2019-21306

Skaityti toliau…