Temos Archyvai: Miškas, miškininkystė, mediena

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

1994 04 26, Nr. I-446, Žin., 1994 05 06, Nr. 34-620, įsigalioja 1994 07 01 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

1994 11 22, Nr. I-671, Žin., 1994 12 14, Nr. 96-1872, įsigalioja 2019 05 01 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas

2012 11 13, Nr. XI-2411, Žin., 2012 11 24, Nr. 136-6965

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

2019 06 06, Nr. XIII-2166, TAR, 2019 06 19, Identifikacinis kodas 2019-09862, įsigalioja 2020 01 01 (Įstatymo 140 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2019-06-20. Įstatymo III skyriaus septintasis skirsnis ir 142 straipsnis įsigalioja 2023-01-01. Įstatymo 143 straipsnis įsigalioja 2025-01-01) (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl miškų ūkio valdymo ir miško ruošos

1992 01 27, Nr. 47, Lietuvos aidas, 1992 02 02, Nr. 23-0

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo

1992 05 12, Nr. 343, Žin., 1992 08 10, Nr. 22-652 (neteko galios 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl miškų ūkio ir medienos pramonės plėtojimo

1994 09 27, Nr. 905, Žin., 1994 10 05, Nr. 77-1442

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo

1995 04 07, Nr. 500, Žin., 1995 04 14, Nr. 32-751 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo

1997 07 24, Nr. 799, Žin., 1997 07 30, Nr. 71-1808

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo

2002 08 10, Nr. 1229, Žin., 2002 08 14, Nr. 80-3415

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

2011 09 28, Nr. 1131, Žin., 2011 10 05, Nr. 120-5657 (atnaujinta 2020 02 14)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo

2013 03 13, Nr. 218, Žin., 2013-03-20, Nr. 29-1398

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų 2014–2018 metų normos patvirtinimo

2013 04 10, Nr. 304, Žin., 2013 04 16, Nr. 39-1902

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 11 30, Nr. 972, TAR, 2017 12 01, Nr. 2017-19310, įsigalioja 2018 01 01 (atnaujinta 2020 04 22)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo

2019 12 11, Nr. 1248, TAR, 2019 12 13, Identifikacinis kodas 2019-20145 (atnaujnta 2020 04 08)

Skaityti toliau…

Ministrų įsakymai

Patvirtinta Miškų ūkio ministerijos įsakymu

Miško darbų saugos taisyklės DT 1-96

1996 11 25, Nr. 208, Žin., 1996 12 04, Nr. 116-2733

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo

2001 07 05, Nr. 358, Žin., 2001 07 13, Nr. 61-2198

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ir pagamintos apvaliosios medienos ištraukimo arba išvežimo tvarkos patvirtinimo

2002 04 22, Nr. 192, Žin., 2002 04 30, Nr. 44-1685

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Apvaliosios medienos apskaitos medienos ir medienos gaminius gaminančiose įmonėse tvarkos

2002 08 22, Nr. 452, Žin., 2002 08 28, Nr. 83-3622

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo

2002 12 10, Nr. 631, Žin., 2003 02 26, Nr. 20-873

Skaityti toliau…

Susisiekimo ministro įsakymas

Dėl Medienos vežimo kelių transportu reikalavimų patvirtinimo

2004 04 27, Nr. 3-183, Žin., 2004 04 29, Nr. 67-2357

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašo patvirtinimo

2004 11 08, Nr. D1-569, Žin., 2004 11 16, Nr. 166-6081

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo

2004 11 10, Nr. D1-577, Žin., 2004 11 17, Nr. 167-6157

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl vidutinių nenukirsto miško 1 kietmetrio medienos pagal atskiras medžių rūšis kainų nustatymo

2005 04 15, Nr. D1-204, Žin., 2005 04 28, Nr. 54-1862

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Neteisėtu medienos, miško išteklių įsigijimu ir neteisėtu gyvūnų sumedžiojimu įtariamų asmenų transporto priemonių stabdymo bei apžiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

2006 04 10, Nr. D1-170, Žin., 2006 04 15, Nr. 42-1532

Skaityti toliau…

Žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo

2006 10 19, Nr. 3D-408, Žin., 2006 10 24, Nr. 113-4308

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo

2007 04 11, Nr. D1-204, Žin., 2007 04 14, Nr. 42-1596

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

2007 12 12, Nr. D1-672, Žin., 2007 12 21, Nr. 135-5502, įsigalioja 2008 01 01

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo

2010 01 27, Nr. D1-79, Žin., 2010 02 03, Nr. 14-676, įsigalioja 2010 03 01 (atnaujinta 2020 03 19)

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2010 12 30, Nr. D1-1055, Žin., 2011 01 04, Nr. 1-7 (atnaujinta 2020 04 09)

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

2011 01 05, Nr. D1-14, Žin., 2011 01 13, Nr. 5-168

Skaityti toliau…

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas

Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomųjų rekvizitų, šio kvito blanko formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2013 02 26, Nr. A1-74/3D-140, Žin., 2013 02 28, Nr. 22-1098, įsigalioja 2013 04 01

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo

2013 11 15, Nr. D1-849, Žin., 2013 11 20, Nr. 119-6014 (atnaujinta 2020 04 07)

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios

2014 10 09, Nr. D1-823, TAR, 2014 10 10, Identifikacinis kodas 2014-13955

Skaityti toliau…

Aplinkos ministro įsakymas

Dėl nepriklausomų medienos matuotojų kvalifikacijos atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 10 25, Nr. D1-506, Žin., 2005 11 08, Nr. 132-4769

Skaityti toliau…

Kitų institucijų teisės aktai

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas

Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

2003 06 23, Nr. V-179, Žin., 2003 06 27, Nr. 61-2829

Skaityti toliau…

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2009 04 23, Nr. 1B-233, Žin., 2009 04 28, Nr. 47-1894

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo

2013 03 06, Nr. V-123, Žin., 2013 03 16, Nr. 28-1374

Skaityti toliau…

VSDFV direktoriaus įsakymas

Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių pardavimo tvarkos

2013 03 28, Nr. V-173, Žin., 2013 03 30, Nr. 34-1680

Skaityti toliau…

Generalinės miškų urėdijos generalinio miškų urėdo įsakymas

Dėl medienos gabenimo važtaraščio

2014 05 28, Nr. 1B-162, TAR, 2014 10 08, Identifikacinis kodas 2014-13822

Skaityti toliau…

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo

2016 01 27, Nr. 1-30, TAR, 2016 01 29, Identifikacinis kodas 2016-01741

Skaityti toliau…

Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijos

Darbuotojų saugos ir sveikatos metodinės rekomendacijos vykdant miško darbus

2019 11 28, www.vdi.lt

Skaityti toliau…