Temos Archyvai: Apskaita viešosiose įstaigose

Bendrosios nuostatos

Lietuvos Respublikos įstatymas

Viešųjų įstaigų įstatymas

1996 07 03, Nr. I-1428, Žin., 1996 07 19, Nr. 68-1633 (atnaujinta 2019 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

1998 05 12, Nr. VIII-729, Žin., 1998 06 12, Nr. 54-1492 (atnaujinta 2019 10 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis

2002 12 03, Nr. 1890, Žin., 2002 12 06, Nr. 116-5215 (atnaujinta 2020 04 02)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose

2007 09 26, Nr. 1025, Žin., 2007 10 04, Nr. 103-4218

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo

2010 05 26, Nr. 598, Žin., 2010-05-29, Nr. 62-3035 (atnaujinta 2016 10 01)

Skaityti toliau…

Švietimo ir mokslo ministro ir Finansų ministro įsakymas

Dėl valstybinėms ir savivaldybių profesinio mokymo įstaigoms, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga, perduoto panaudos pagrindais valstybės ar savivaldybių turto nuomos arba perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais tretiesiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo

2016 03 30, Nr. V-270/1K-101, TAR, 2016 03 30, Nr. 2016-06585, įsigalioja 2016 04 01

Skaityti toliau…

Buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė

Lietuvos Respublikos įstatymas

Buhalterinės apskaitos įstatymas

2001 11 06, Nr. IX-574, Žin., 2001 11 28, Nr. 99-3515, įsigalioja 2002 01 01 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Pelno mokesčio įstatymas

2001 12 20, Nr. IX-675, Žin., 2001 12 29, Nr. 110-3992  (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo

1999 06 03, Nr. 719, Žin., 1999 06 09, Nr. 50-1622 (atnaujinta 2018 06 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 07 01, Nr. 699, TAR, 2015 07 03, Nr. 2015-10833 (atnaujinta 2018 02 10)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 05 23, Nr. 488, TAR, 2018 05 24, Identifikacinis kodas 2018-08291, įsigalioja 2018 06 01

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansų atskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo

2004 11 22, Nr. 1K-372, Žin., 2004 11 26, Nr. 171-6342 (atnaujinta 2018 12 22)

Skaityti toliau…

Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas

Dėl pelno nesiekiančių vienetų pildomos metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formos

2016 05 24, Nr. (18.10-31-1E) RM-15016

Skaityti toliau…

Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

2017 03 07, Nr. KD-4951

Skaityti toliau…

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl Asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių tvirtinimo

2018 09 20, Nr. V1-198, TAR, 2018 09 24, Identifikacinis kodas 2018-14893

Skaityti toliau…

Apskaitos dokumentai

Finansų ministro įsakymas

Dėl Apskaitos dokumentų papildymo taisyklių patvirtinimo

1999 01 13, Nr. 6, Žin., 1999 01 20, Nr. 9-204

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo

2002 05 29, Nr. 780, Žin., 2002 06 05, Nr. 55-2185 (atnaujinta 2016 05 20)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo tvarkos patvirtinimo

2002 07 01, Nr. 1022, Žin., 2002 07 05, Nr. 69-2822

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

2004 04 21, Nr. VA-55, Žin., 2004 04 21, Nr. 59-2102, įsigalioja 2004 05 01 (atnaujinta 2019 07 01)

Skaityti toliau…

Kasos operacijos

LRV nutarimas

Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo

2000 02 17, Nr. 179, Žin., 2000 02 23, Nr. 15-398 (atnaujinta 2018 06 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2002 08 13, Nr. 1283, Žin., 2002 08 23, Nr. 82-3522 (atnaujinta 2019 12 21)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo

2003 09 18, Nr. V-255, Žin., 2003 09 24, Nr. 90-4096 (atnaujinta 2019 11 05)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, ir apskaitos dokumento išrašymo

2012 04 03, Nr. VA-40, Žin., 2012 04 05, Nr. 41-2003, įsigalioja 2012 05 01

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo

2019 05 10, Nr. VA-39, TAR, 2019 05 13, Identifikacinis kodas 2019-07607

Skaityti toliau…

Komandiruotės

LRV nutarimas

Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo

1997 06 05, Nr. 561, Žin., 1997 06 11, Nr. 53-1238 (neteko galios 2019 07 30)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo

2003 01 28, Nr. 99, Žin., 2003 01 31, Nr. 11-396, (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo

2003 12 02, Nr. 1515, Žin., 2003 12 05, Nr. 114-5152 (atnaujinta 2019 07 30)

Skaityti toliau…

Labdara ir parama

Lietuvos Respublikos įstatymas

Labdaros ir paramos įstatymas

1993 06 04, Nr. I-172, Žin., 1993 06 11, Nr. 21-506 (atnaujinta 2020 07 01)

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo

2016 11 21, Nr. VA-137, TAR, 2016 11 21, Nr. 2016-27151, įsigalioja 2017 01 01 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo

2003 04 10, Nr. V-103, Žin., 2003 04 16, Nr. 36-1606 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

VMI viršininko įsakymas

Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo

2006 05 30, Nr. VA-49, Žin., 2006 06 06, Nr. 63-2354 (atnaujinta 2016 10 01)

Skaityti toliau…

Pajamos, gautos natūra

Finansų ministro įsakymas

Dėl Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2009 05 19, Nr. 1K-162, Žin., 2009 05 21, Nr. 59-2311

Skaityti toliau…

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

LRV nutarimas

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose

2005 09 13, Nr. 993, Žin., 2005 09 17, Nr. 112-4083

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose

2012 03 06, Nr. 1K-084, Žin., 2012 03 08, Nr. 29-1346 (atnaujinta 2019 06 08)

Skaityti toliau…