Temos Archyvai: Dokumentų valdymas (Dokumentų rengimas, įforminimas, tvarkymas, apskaita)

Bendrosios nuostatos

Lietuvos Respublikos įstatymas

Dokumentų ir archyvų įstatymas

1995 12 05, Nr. I-1115, Žin., 1995 12 30, Nr. 107-2389 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

 Viešojo administravimo įstatymas 

1999 06 17, Nr. VIII-1234, Žin., 1999 07 09, Nr. 60-1945 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

2000 01 11, Nr. VIII-1524, Žin., 2000 02 02, Nr. 10-236 (atnaujinta 2018 11 23)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas

Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo

2013 04 30, Nr. 3-259, Žin., 2013 05 09, Nr. 47-2366

Skaityti toliau…

Lietuvos archyvų departamento paaiškinimas

Kaip gauti valstybės archyvų dokumentus

2008 07 14

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Valstybės archyvų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo

2013 10 02, V-54, Žin., 2013 10 05, Nr. 105-5187

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Dokumentų tvarkymo paslaugų teikėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016 07 01, Nr. (1.3 E)VE-70, TAR, 2016 07 01, Nr. 2016-18125

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 01 10, Nr. 45, TAR, 2018 01 16, Identifikacinis kodas 2018-00657, įsigalioja 2018 05 01 (atnaujinta 2019 03 27)

Skaityti toliau…

Dokumentų rengimas, įforminimas, tvarkymas ir apskaita

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo

2011 07 04, Nr. V-117, Žin., 2011 07 15, Nr. 88-4229 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo

2011 07 04, Nr. V-118, Žin., 2011 07 15, Nr. 88-4230 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo

2011 12 18, Nr. V-157, Žin., 2012 01 05, Nr. 2-64 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo

2011 12 20, Nr. V-152, Žin., 2012 01 05, Nr. 2-63

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo

2005 08 29, Nr. ISAK-1776/V-83, Žin., 2005 08 30, Nr. 105-3907 (neteko galios 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl Kolegijų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo

2008 10 20, Nr. ISAK-2823/V-121, Žin., 2008 10 23, Nr. 122-4649

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklių patvirtinimo

2011 02 21, Nr. V-78, Žin., 2011 02 24, Nr. 23-1140 (atnaujinta 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo

2011 03 09, Nr. V-100, Žin., 2011 03 17, Nr. 32-1534 (atnaujinta 2018 06 15)

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2011 12 27, Nr. V-156, Žin., 2011 12 30, Nr. 162-7722 (atnaujinta 2017 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisyklių patvirtinimo

2012 06 22, Nr. V-63, Žin., 2012 06 27, Nr. 72-3767 (atnaujinta 2020 05 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas

Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo

2019 12 18, Nr. V-1511, TAR, 2019 12 18, Identifikacinis kodas 2019-20414, įsigalioja 2020 01 01

Skaityti toliau…

Lietuvos archyvų departamento paaiškinimas

Kokie juridinio asmens duomenys ir kokiu būdu turi būti nurodyti juridinių asmenų siunčiamuose dokumentuose, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.44, 2.55 ir 2.58 straipsniuose nustatytus reikalavimus

2008 07 14, http://www.archyvai.lt

Skaityti toliau…

Elektroniniai dokumentai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas

2018 04 26, Nr. XIII-1120, TAR, 2018 05 08, Identifikacinis kodas 2018-07474

Skaityti toliau…

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas

Dėl Rekomendacijų dėl atvirųjų elektroninių dokumentų standartų naudojimo teikiant viešąsias paslaugas gyventojams, valstybės institucijoms ir įstaigoms elektroninėmis priemonėmis keičiantis informacija patvirtinimo

2006 02 28, Nr. T-17, Žin., 2006 03 09, Nr. 28-959

Skaityti toliau…

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas

Dėl Rekomendacijų įstaigų darbo reglamentų, vidaus darbo tvarkų keitimui ir organizavimui diegiant elektroninį parašą, pereinant prie elektroninių dokumentų naudojimo patvirtinimo

2006 12 07, Nr. T-152, Žin., 2006 12 16, Nr. 137-5260

Skaityti toliau…

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas

Dėl Rekomendacijų dėl elektroninio dokumento turinio, pasirašyto elektroninio dokumento turinio ir elektroninio dokumento formatų naudojimo valstybės institucijoms ir įstaigoms elektroninėmis priemonėmis keičiantis oficialiais elektroniniais dokumentais patvirtinimo

2006 12 07, Nr. T-153, Žin., 2006 12 16, Nr. 137-5261

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo

2011 12 29, Nr. V-158, Žin., 2012 01 06, Nr. 3-104 (neteko galios 2020 01 01)

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo

2013 12 04, Nr. V-67, Žin., 2013 12 07, Nr. 125-6407

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo patvirtinimo

2014 08 29, Nr. VE(1.3E)-41, TAR, 2014 08 29, Nr. 2014-11410 (atnaujinta 2016 07 01)

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Elektroninių įslaptintų dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo

2014 10 28, Nr. 1193, TAR, 2014 11 04, Nr. 2014-15580

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Elektroninio archyvo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

2019 04 11, Nr. VE-26, TAR, 2019 02 11, Identifikacinis kodas 2019-05965

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo

2019 12 10, Nr. VE-67, TAR, 2019 12 10, Identifikacinis kodas 2019-19886, įsigalioja 2020 01 01

Skaityti toliau…

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas

Dėl Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 12 18, Nr. VE-73, TAR, 2019 12 19, Identifikacinis kodas 2019-20488, įsigalioja 2020 01 01

Skaityti toliau…

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir kitų institucijų nutarimai, įsakymai, paaiškinimai, rekomendacijos

Lietuvių kalbos komisijos nutarimas

Dėl mokslo laipsnių pavadinimų trumpinimo

1994 03 03, Nr. 44, Žin., 1994 03 16, Nr. 20

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos nutarimas

Dėl pareigų, profesijų, mokslo laipsnių ir panašių pavadinimų

1999 11 04, Nr. 5(74), Žin., 1999 11 10, nr. 95-2761

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos nutarimas

Dėl Europos bendrijų pavadinimų ir valstybių Europos Sąjungos narių bendradarbiavimo sričių pavadinimų santrumpų

2000 10 26, Nr. 2(76), Žin., 2000 10 31, Nr. 93-2912

Skaityti toliau…

Patvirtinta LRV nutarimu

Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašas

2000 11 06, Nr. 1340, Žin., 2000 11 08, Nr. 95-2995

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos nutarimas

Dėl datos rašymo

2001 05 03, Nr. 2(78), Žin., 2001 05 09, Nr. 40-1409

Skaityti toliau…

LRV nutarimas

Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo

2002 12 23, Nr. 2092, Žin., 2002 12 31, Nr. 127-5753

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos paaiškinimas

Dėl adresų rašymo

2003 01 16

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos pranešimas

Dėl kompiuterių programų lietuviškų pavadinimų

Informaciniai pranešimai, 2003 02 13, Nr. 12

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos pranešimas

Dėl kai kurių kompiuterijos svetimžodžių lietuviškų atitikmenų

Informaciniai pranešimai, 2003 03 15, Nr. 29

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos rekomendacija

Dėl kai kurių kompiuterijos svetimžodžių lietuviškų atitikmenų

2003 06 05, Nr. 1, Informaciniai pranešimai, 2003 06 07, Nr. 42

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos rekomendacija

Dėl maisto gaminių pavadinimų rašymo

2004 04 01, Nr. 7, Informaciniai pranešimai, 2004 04 09, Nr. 28

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos rekomendacija

Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo

2004 12 02, Nr. 14(R-2), Informaciniai pranešimai, 2004 12 10, Nr. 95

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos rekomendacija

Dėl kompiuterių programos „OPENOFFICE.ORG“ angliškų terminų, komandų ir kitų pavadinimų lietuviškų atitikmenų

2005 02 03, Nr. R-2(I-1), Informaciniai pranešimai, 2005 02 09, Nr. 11

Skaityti toliau…

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijų patvirtinimo

2005 12 23, Nr. 1V-1162, Žin., 2005 12 30, Nr. 152-5628

Skaityti toliau…

AB Lietuvos paštas informacija

Kaip adresuoti pašto siuntas

2006 m.

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos paaiškinimas

Grafiniai žodžių sutrumpinimai

2006 01 03

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos paaiškinimas

Dėl įmonių pavadinimų sudarymo ir rašymo

2006 02 01

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos paaiškinimas

Dėl brūkšnelio rašymo

2006 06 01

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos paaiškinimas

Dėl skaičių rašymo

2006 06 01

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos paaiškinimas

Dėl datos ir laiko rašymo

2006 06 01

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos nutarimas

Dėl Privalomosios skyrybos taisyklių

2006 09 28, Nr. N-2(103), Žin., 2006 10 06, Nr. 107-4084 (neteko galios 2019 11 13)

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos nutarimas

Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių

2006 09 29, Nr. N-1(104), Žin., 2006 10 06, Nr. 107-4085 (neteko galios 2019 11 13)

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos nutarimas

Dėl Simbolinių pavadinimų linksniavimo

2007 04 05, Nr. N-1(110), Žin., 2007 04 14, Nr. 42-1625

Skaityti toliau…

Lietuvių kalbos komisijos nutarimas

Dėl Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių

2019 11 07, Nr. N-8(178), TAR, 2019 11 12, Identifikacinis kodas 2019-18100 (atnaujinta 2019 12 21)

Skaityti toliau…

Dokumentų pavyzdžiai

Prašymo dėl priėmimo į darbą pavyzdžiai

Skaityti toliau…

Prašymo dėl NPD taikymo pavyzdžiai

Skaityti toliau…

Prašymo dėl atostogų pavyzdžiai

Skaityti toliau…

Prašymo dėl nemokamų atostogų pavyzdys

Skaityti toliau…

Prašymų tekstų pavyzdžiai

Skaityti toliau…

Pasiaiškinimo pavyzdys

Skaityti toliau…

Prašymo dėl atleidimo iš darbo pavyzdys

Skaityti toliau…

Įsakymo dėl atostogų pavyzdys

Skaityti toliau…

Įsakymo dėl direktoriaus atostogų pavyzdys

Skaityti toliau…

Įsakymų dėl komandiruotės pavyzdžiai

Skaityti toliau…

Įsakymo dėl Darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo pavyzdys

Skaityti toliau…

Kitų įsakymų pavyzdžiai

Skaityti toliau…

Pasiaiškinimo pavyzdys

Skaityti toliau…

Įsakymo dėl drausminės nuobaudos skyrimo pavyzdys

Skaityti toliau…

Įsakymo dėl reikalavimo pateikti pasiaiškinimą pavyzdys

Skaityti toliau…

Atsisakymo susipažinti su įsakymu akto pavyzdys

Skaityti toliau…

Įsakymo dėl drausminės nuobaudos skyrimo pavyzdys

Skaityti toliau…

Įsakymo dėl komisijos sudarymo pavyzdys

Skaityti toliau…

Komisijos akto pavyzdys

Skaityti toliau…

Paklausimo pavyzdys, raštų tekstų pavyzdžiai

Skaityti toliau…

Įgaliojimo pavyzdys, įgaliojimų tekstų pavyzdžiai

Skaityti toliau…

Pažymos pavyzdys, pažymų tekstų pavyzdžiai

Skaityti toliau…

Akto pavyzdys

Skaityti toliau…

Defektinio akto pavyzdys

Skaityti toliau…

Materialinių vertybių perdavimo ir priėmimo akto pavyzdys (akto tekstų pavyzdžiai)

Skaityti toliau…

Protokolo pavyzdys

Skaityti toliau…

Charakteristikos pavyzdys

Skaityti toliau…

Rekomendacijos pavyzdys

Skaityti toliau…

Motyvacinio laiško pavyzdys

Skaityti toliau…

PVM sąskaitos faktūros pavyzdys

Skaityti toliau…

Išankstinės sąskaitos pavyzdys

Skaityti toliau…