Temos Archyvai: Verslo apskaitos standartai (VAS)

Verslo apskaitos standartai (VAS)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

1-asis verslo apskaitos standartas „Finansinė atskaitomybė“

2010 05 13, Nr. VAS-12, Žin., 2010 05 18, Nr. 57-2828 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ tvirtinimo

2015 06 16, Nr. VAS-41, TAR, 2015 06 16, Nr. 2015-09638 (įsigalioja 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ tvirtinimo         

2015 06 16, Nr. VAS-40, TAR, 2015 06 16, Nr. 2015-09639 įsigalioja 2016 01 01 (atnaujinta 2016 03 01)

Skaityti toliau…

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl 4-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ tvirtinimo

2015 04 13, Nr. VAS-6, TAR, 2015 05 29, Nr. 205-08347 (įsigalioja 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

5-asis verslo apskaitos standartas „Pinigų srautų ataskaita“

2010 06 04, Nr. VAS-14, Žin., 2010 06 12, Nr. 68-3431 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

6-asis verslo apskaitos standartas „Aiškinamasis raštas“

2012 12 21, Nr. VAS-24, Žin., 2012 12 29, Nr. 153-7811 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

7-asis verslo apskaitos standartas „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“

2011 12 23, Nr. VAS-21, Žin., 2011 12 29, Nr. 161-7678

Skaityti toliau…

Patvirtinta Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimu

8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“

2003 12 18, Nr. 1, Žin., 2004 02 06, Nr. 20-616 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Patvirtinta Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimu

9-asis verslo apskaitos standartas “Atsargos”

2003 12 18, Nr. 1, Žin., 2004 02 06, Nr. 20-616

Skaityti toliau…

Finansų ministro įsakymas

Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ patvirtinimo

2018 03 19, Nr. 1K-117, TAR, 2018 03 23, Identifikacinis kodas 2018-04414  (taikomas sudarant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas)

Skaityti toliau…

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl 10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ tvirtinimo

2015 06 16, Nr. VAS-39, TAR, 2015 06 16, Nr. 2015-09647 (įsigalioja 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl 11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ tvirtinimo            

2015 06 16, Nr. VAS-38, TAR, 2015 06 16, Nr. 2015-09640 (įsigalioja 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Patvirtinta Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimu

12-asis verslo apskaitos standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“    

2003 12 18, Nr. 1, Žin., 2004 02 06, Nr. 20-616 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Patvirtinta Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimu

13-asis verslo apskaitos standartas „Nematerialusis turtas“

2003 12 18, Nr. 1, Žin., 2004 02 06, Nr. 20-616 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Patvirtinta Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu

14-asis verslo apskaitos standartas ,,Verslo jungimai“

2013 03 08, Nr. VAS-3, Žin., 2013 03 16, Nr. 28-1375 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Patvirtinta Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu

15-asis verslo apskaitos standartas ,,Investicijos į asocijuotąsias įmones“

2008 12 27, Nr. VAS-15, Žin., 2008 12 27, Nr. 148-5964 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Patvirtinta Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu

16-asis verslo apskaitos standartas ,,Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones“

2008 12 17, Nr. VAS-16, Žin., 2008 12 17, Nr. 148-5965 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Patvirtinta Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu

17-asis verslo apskaitos standartas „Biologinis turtas“

2013 12 10, Nr. VAS-25, Žin., 2013 12 12, Nr. 127-6512 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Patvirtinta Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu

18-asis verslo apskaitos standartas „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

2009 11 11, Nr. VAS-9, Žin., 2009 11 19, Nr. 137-6053 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl 19-ojo verslo apskaitos standarto „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“ tvirtinimo

2015 05 28, Nr. VAS-22, TAR, 2015 06 01, Nr. 2015-08541 (įsigalioja 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Patvirtinta Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimu

20-asis verslo apskaitos standartas „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“                   

2003 12 18, Nr. 1, Žin., 2004 02 06, Nr. 20-616 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

21-asis verslo apskaitos standartas „Dotacijos ir subsidijos“

2011 04 19, Nr. VAS-4, Žin., 2011 04 23, Nr. 48-2354

Skaityti toliau…

Patvirtinta Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimu

22-asis verslo apskaitos standartas „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“

2003 12 18, Nr. 1, Žin., 2004 02 06, Nr. 20-616 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Patvirtinta Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimu

23-iasis verslo apskaitos standartas „Turto nuvertėjimas“

2004 12 08, Nr. 12, Žin., 2004 12 16, Nr. 180-6700

Skaityti toliau…

Patvirtinta Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimu

24-asis verslo apskaitos standartas „Pelno mokestis“

2004 10 13, Nr. 7, Žin., 2004 12 16, Nr. 180-6695 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Patvirtinta Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimu

25-asis verslo apskaitos standartas „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys”               

2004 08 25, Nr. 5, Žin., 2004 10 23, Nr. 155-5686

Skaityti toliau…

Patvirtinta Apskaitos instituto direktoriaus įsakymu

26-asis verslo apskaitos standartas „Išvestinės finansinės priemonės“                    

2007 09 17, Nr. VAS-6, Žin., 2007 09 20, Nr. 99-4045 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Všį Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

27-asis verslo apskaitos standartas „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys“

2009 12 29, Nr. VAS-11, Žin., 2009 12 31, Nr. 159-7269

Skaityti toliau…

Všį Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

28-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių likvidavimas“

2009 12 31, Nr. VAS-14, Žin., 2010 01 07, Nr. 2-117 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

29-asis verslo apskaitos standartas „Tarpinė finansinė atskaitomybė”

2010 10 07, Nr. VAS-20, Žin., 2010 10 09, Nr. 120-6159 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Patvirtinta Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu

30-asis verslo apskaitos standartas „Susiję asmenys”

2008 12 27, Nr. VAS-14, Žin., 2008 12 27, Nr. 148-5963 (neteko galios 2015 06 02)

Skaityti toliau…

Patvirtinta Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu

31-asis verslo apskaitos standartas „Atlygis darbuotojui“

2008 12 22, Nr. VAS-18, Žin., 2008 12 27, Nr. 148-5967

Skaityti toliau…

Patvirtinta Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu

32-asis verslo apskaitos standartas „Tikrosios vertės nustatymas”

2014 12 18, Nr. VAS-36, TAR, 2014 12 23, Nr. 2014-20573

Skaityti toliau…

Apskaitos instituto direktoriaus įsakymas

33-iasis verslo apskaitos standartas „Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė“

2006 05 12, Nr. VAS-6, Žin., 2006 05 20, Nr. 57-2059 (neteko galios 2015 02 05)

Skaityti toliau…

Patvirtinta Apskaitos instituto direktoriaus įsakymu

34-asis verslo apskaitos standartas „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose”

2005 12 22, Nr. VAS-11, Žin., 2006 01 05, Nr. 2-40

Skaityti toliau…

Patvirtinta Apskaitos instituto direktoriaus įsakymu

35-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių pertvarkymas“               

2005 12 29, Nr. VAS-12, Žin., 2006 01 14, Nr. 5-188 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

37-asis verslo apskaitos standartas „Jungtinė veikla”

2011 12 23, Nr. VAS-20, Žin., 2011 12 29, Nr. 161-7677

Skaityti toliau…

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“

2012 10 16, Nr. VAS-18, Žin., 2012 10 18, Nr. 121-6090 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Apskaitos ir audito instituto direktoriaus įsakymas

39-asis verslo apskaitos standartas „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“

2010 12 13, Nr. VAS-39, Žin., 2010 12 21, Nr. 150-7706

Skaityti toliau…

Apskaitos ir audito tarnybos direktoriaus įsakymas

40-asis verslo apskaitos standartas „Euro įvedimas“

2014 03 28, Nr. VAS-22, TAR, 2014 03 31, Nr. 3763

Skaityti toliau…

Apskaitos ir audito instituto direktoriaus įsakymas

41-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių skaidymas“

2010 02 22, Nr. VAS-6, Žin., 2010 02 25, Nr. 23-1117 (atnaujinta 2016 01 01)

Skaityti toliau…

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas

43-iasis verslo apskaitos standartas „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos“

2011 12 23, Nr. VAS-15, Žin., 2011 12 29, Nr. 161-7672

Skaityti toliau…